• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •  +48 698 613 550
JuraPark-krasiejow.pngbassau.jpgkopalnia_nowa_ruda.jpgmbaner_szpryngiel.jpgski_raft.jpgtwoje_miejsce.jpg

Regulamin

Konkurs „Wygraj bilety dla całej klasy!”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Agencja Reklamowa TRAF, z siedzibą na ul. Krasickiego 14,  46-060 Prószków (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com/nawypadpl (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. przesłanie zdjęcia swojej klasy

d. przesłanie opowiadania, artykułu lub  wypracowania na temat wymarzonej wycieczki szkolnej

e. zebranie jak największej liczby „lubię to” swojej pracy  (w przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu)

3. Pierwszy etap konkursu  trwa od dnia 06 września 2017 roku godz. 15:00 do 5 października 2017 godz. 00:00, po tym czasie Jury Organizatora wyłoni 5 prac konkursowych, które wezmą udział w II etapie konkursu.

4. Drugi etap konkursu trwać będzie od 15 do 20 października. Zwycięzcę wyłonią internauci, którzy oddawać będą swoje głosy na najlepszą pracę za pomocą przycisków „lubię to” na Facebooku.

 

§ 3. PRAWA AUTORSKIE

1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ponosi Uczestnik.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora nieodpłatnie autorskiego prawa majątkowego do nadesłanych materiałów zdjęć, artykułów, opowiadań  na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu

b. wprowadzenie do pamięci komputera i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej

c. wykorzystanie do celów promocyjnych przez Organizatora Konkursu.

 

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest 30 darmowych biletów do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Drugą nagrodą jest 30 biletów do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Trzecią nagrodę stanowi spływ pontonami dla całej klasy ufundowany przez firmę Ski-Raft.pl

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który zbierze najwięcej „lubię to” posta ze swoją pracą konkursową.

2. W przypadku, w którym więcej niż jeden uczestnik uzyska najlepszy wynik polubień, wówczas nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wziął udział w konkursie jako pierwszy.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

4. Informacja o wygranej nagrodzie  zostanie umieszczona na Fanpage Nawypad w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.nawypad.pl oraz na Fanpage.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, wykupienie fikcyjnych polubień, bądź podejrzanych działań na stronie - dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora bez podania przyczyny.

 

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebook”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet nike tn pas cher nike tn pas cher cheap nfl jerseys supreme outlet