Zwiedzaj z nami
południową Polskę!
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •  +48 698 613 550
facebook icon
instagram icon
youtube icon

KONKURS! Wygraj bilety dla całej klasy!

Weź udział w konkursie i wygraj bilety dla całej klasy do jednej z niesamowitych atrakcji południowej Polski! Do wygrania bilety do Energylandii, Galerii Figur Stalowych w Krakowie oraz do Kopalni Podgórze w malowniczych Karkonoszach!

 Ogłaszamy konkurs przeznaczony dla szkół z terenu całej Polski! Wystarczy, że do 10 października prześlecie do nas zdjęcie swojej klasy wraz z opisem wycieczki, która najbardziej zapadła Wam w pamięci. Do wygrania bilety do jednej z trzech największych atrakcji południowej Polski! Przeżyjcie z nami niezapomnianą przygodę! 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1) przesłać na adres redakcji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcie swojej klasy wraz z artykułem opisującym wycieczkę szkolną;

2) polubić stronę www.facebook.pl/ nawypadpl.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 5 najlepszych prac, które opublikuje na stronie www.nawypad.pl oraz na facebooku www.facebook.pl/nawypadpl. Zwycięzcę wyłonią internauci, którzy w dniach od od 15 do 20 października oddawać będą swoje głosy na najlepszą pracę.*

Nagroda główna: 30 biletów do Parku Rozrywki Energylandia

II miejsce: 30 biletów do Galerii Figur Stalowych w Krakowie

III miejsce: 30 bletów do Kopalni Podgórze w Kowarach

 

* Przesłanie materiałów konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj bilety dla całej klasy!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Agencja Reklamowa TRAF, z siedzibą na ul. Krasickiego 14, 46-060 Prószków (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com/nawypadpl (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. przesłanie zdjęcia swojej klasy

d. przesłanie opowiadania, artykułu lub wypracowania na temat wymarzonej wycieczki szkolnej

e. zebranie jak największej liczby „lubię to” swojej pracy (w przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu)

3. Pierwszy etap konkursu trwa od dnia 17 września 2018 roku godz. 15:00 do 10 października 2018 godz. 00:00, po tym czasie Jury Organizatora wyłoni 5 prac konkursowych, które wezmą udział w II etapie konkursu.

4. Drugi etap konkursu trwać będzie od 15 do 20 października. Zwycięzcę wyłonią internauci, którzy oddawać będą swoje głosy na najlepszą pracę za pomocą przycisków „lubię to” na Facebooku.

§ 3. PRAWA AUTORSKIE

  1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ponosi Uczestnik.

  2. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora nieodpłatnie autorskiego prawa majątkowego do nadesłanych materiałów zdjęć, artykułów, opowiadań na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu

b. wprowadzenie do pamięci komputera i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej

c. wykorzystanie do celów promocyjnych przez Organizatora Konkursu.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest 30 darmowych biletów do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Drugą nagrodą jest 30 biletów do Galerii Figur Stalowych w Krakowie. Trzecią nagrodę stanowi 30 biletów do Kopalni Podgórze w Kowarach.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który zbierze najwięcej „lubię to” posta ze swoją pracą konkursową.

2. W przypadku, w którym więcej niż jeden uczestnik uzyska najlepszy wynik polubień, wówczas nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wziął udział w konkursie jako pierwszy.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

4. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na Fanpage Nawypad w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.nawypad.pl oraz na Fanpage.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, wykupienie fikcyjnych polubień, bądź podejrzanych działań na stronie - dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora bez podania przyczyny.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebook”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.