Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Turystycznego Nawypad.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.nawypad.pl

2. Właścicielem serwisu jest firma Agencja Reklamowa „TRAF” Zbigniew Wójcik, ul. Ignacego Krasickiego 14, 46-060 Prószków. Strona administrowana jest przez redaktora naczelnego portalu www.nawypad.pl

3. Strona Nawypad.pl jest portalem turystycznym za pośrednictwem którego udostępniane są informacje z zakresu turystyki i atrakcji turystycznych z terenu województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

4. Wyłącznie właściciel serwisu jest uprawniony do sprzedaży powierzchni reklamowych w serwisie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz zawartość stron internetowych, do których reklamy odsyłają. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w reklamach treści.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Turystycznego Nawypad.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Turystycznego Nawypad.pl, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.